Blog Archives

Borgmestergårdsvej, Holbæk

Entreprisen omfatter renovering af tagbelægning på 3 boligblokke samt diverse reparationer på bygningerne. Arbejdet inkluderer komplet udførelse af ny tagbelægning inkl. fast undertag, opretning af spær, udhæng mv., udskiftning af nedbrudt træ samt desinficering og bekæmpelse af råd, svamp og insekter. Eksisterende tagbelægning, ovenlysvinduer mv. rives ned og erstattes af nyt. I samme omgang kommer der nye varmeinstallationer og alle opgangsdøre udskiftes. Fugerne rundt om samtlige vinduer i alle 3 blokke udskiftes også. Reparationer udføres på murværk, skorsten, gesims mv. Derudover isolering af tagrum, nye tagrender og nedløb. Malerbehandling af vinduer i facade samt indvendig malerbehandling. Affaldshåndtering i forbindelse med asbest, bly og zink. I hele byggeperioden består ejendommens almindelige drift, og der vil derfor være beboelse i bygningen under arbejdet. Som hovedentreprenør er vi naturligvis forpligtet til at tage hensyn til dette med midlertidige afdækninger mv.

Charlottegården, Hedehusene

Entreprisen omfattede opførelse af nyt fælleshus med tilhørende udearealer i boligbebyggelsen Charlottegården. Tilgangen til huset foregår niveaufrit via sydsiden, hvor vi har etableret en delvist overdækket træterrasse, på lokalt hævet terræn. Via en stor skydedør og sidehængslede døre, er der direkte adgang til aktivitetsrummet, som går i hele bygningens bredde. Ud mod bygningens nordside har vi opført en række mindre rum/funktioner, herunder et møderum, et anretterkøkken, to toiletrum og et handicaptoilet samt et teknikrum til el og vvs. På nordsiden er der ligeledes etableret indgangsparti på lokalt hævet terræn og med praktisk belægning af SF-sten. Vi har derudover etableret belysning og en frostsikker vandhane. Facaden er elegant beklædt med stålplader fra DS stålprofil.

Chr. Hansen A/S

Entreprisen omfatter opførelse af to nye bygninger henholdsvis New FD-PACK og Utilitybygning II. Byggeriet inkluderer en produktionshal samt en langsgående transportkorridor. På produktionshallens 1. sal etableres produktionsfaciliteter, kontor og teknikrum. I sammenhæng med transportkorridoren tilbygges en vareindlevering og omklædningsfaciliteter. Utilitybygning II udføres som en dobbelthøj bygning til udvidelse af eksisterende produktionskapacitet. Bygningerne opføres i hovedtræk som et elementbyggeri, bestående af dæk- og vægelementer af beton. Fundamenter og terrændæk udføres som in situ-støbte konstruktioner, støbt i forskalling direkte på indbygget sandpude. Facade udføres generelt som sandwichelementer med forplade i beton. Produktionshallens 1. sal udføres som en blanding af væg- og dækelementer af beton for kontor- og produktionsområder, og en let stålrammekonstruktion for teknikrummet. Indvendige trapper i produktionsområdet udføres som betonelement og udvendige trapper udføres som ståltrapper.  

Orienten i Nordhavn

Daurehøj Erhvervsbyg A/S står for opførelsen af Københavns Nordhavns kommende lille ”by” Orienten, som er det første almene byggeri i Nordhavnen. Orienten opføres som 2 hele karréer og kommer til at indeholde 107 almene boliger, heraf 9 ungdomsboliger og 24 servicelovboliger. I den del af byggeriet, der vender ud mod Århusgade, etableres 11 erhvervslejemål, som bl.a. kommer til at huse en café, en restaurant og en daginstitution. Byggeriet vil få et moderne præg og bliver opført i materialer, der er nøje udvalgt til at matche det eksisterende miljø i Nordhavn. I forbindelse med boligerne etableres grønne fællesarealer i vekslende størrelser. De almene boligerne opføres i overensstemmelse med energistandard 2020 og bliver DGNB-certificeret (bæredygtighedscertificering fra Green Building Council). For illustrationer krediteres KHS arkitekter AS og Dorte Mandrup Arkitekter AS.   Læs mere om Orienten Daurehøj bygger for Domea i Københavns Nordhavn 28-08-2017 – building-supply.dk Firma vinder kontrakt på Orienten 13-07-2017 – sn.dk Daurehøj føjer 174 millioner til ordrebogen 14-06-2017 – mestertidende.dk

DTU, Risø Campus, Roskilde

”Atomenergikommisionens Forsøgsanlæg Risø” blev oprettet i 1955 som offentlig forskningsinstitution, der skulle undersøge den fredelige udnyttelse af atomenergi. Anlæggelsen blev ledet af Atomenergikommissionen med Niels Bohr som formand. Halvøen Risø i Roskilde Fjord danner centrum for den store forskningsinstitution, som nu hedder DTU Risø Campus. Fem af de oprindelige bygninger har sidenhen fået et tiltrængt løft med Daurehøj Erhvervsbyg i spidsen som hovedentreprenør. Hos DTU Risø Campus i Roskilde har vi udført en gennemgribende renovering i fem bygninger, hvor arbejdet bl.a. har bestået i indvendig nedrivning og efterfølgende genopbygning af laboratorier og kontormiljøer, så de modsvarede nutidige standarder. Forskerpark DTU Risø blev etableret tilbage i 1958, så renoveringen blev noget af et kvantespring for faciliteterne på laboratorierne. Byggesagen har omfattet beskyttelsesforanstaltninger og håndtering af miljøfarlige stoffer og affald i forbindelse med nedrivningen. Derudover er alle arbejder udført, mens DTU’s medarbejdere skulle udføre deres arbejde i tilstødende bygninger, samt under stor hensyntagen til de gældende sikkerhedsforanstaltninger på stedet. Opgaven har derfor krævet en stram byggestyring og omfattende koordinering med øvrige entreprenører under hele forløbet. Vores entreprise bestod i murer-, tømrer-, maler-, smede-, inventar- og fugearbejder. Foto: Forskningscenter RISØ

Permatopia, Karise

Daurehøj Erhvervsbyg A/S står for opførelsen af 90 rækkehuse i udkanten af Karise, som skal danne rammen om den nye grønne bydel; Permatopia. De 90 rækkehuse opføres i 8 boligklynger, hvoraf der bliver 44 almene boliger, 23 andelsboliger og 23 ejerboliger. Hovedentreprisen omfatter lukket råhus, aptering samt tagdækning, blik, malerarbejde og rengøring (inklusiv færdigprojektering af træelementer mv. i nødvendigt omfang). Alle boliger opføres i bæredygtige materialer og bliver tidssvarende, åndbare og økologiske lavenergihuse i to etager. Konceptet for Permatopia er et selvforsynende bofællesskab baseret på permakultur og vedvarende energi. Dette skal sikre lave leveomkostninger og miljømæssig bæredygtighed. Stedet adskiller sig fra øvrige boformsprojekter ved at indeholde både ejer-, lejer- og andelsboliger. Læs mere om projektet på Permatopias egen hjemmeside

Korskirken, Herlev

På Herlev Hovedgade har vi bygget en ny og moderne kirke for Korskirkens Baptistmenighed. Kirken er bygget i ét praktisk plan og udstyret med dåbsgrav i tårnet. I forlængelse af kirkesalen er et caféområde, som kan adskilles fra kirkesalen med mobilvægge. Entreprisen omfattede nedrivning af den gamle kirkebygning fra 1959, herunder håndtering og retsmæssig afskaffelse af miljøskadelige materialer (opgravning og bortskaffelse af olietanke for tidligere opvarmning), samt opførelse af ny kirkebygning inkl. nyt industrikøkken fra Brønnum, lydisolerede døre samt øvrige akustikforanstaltninger, CTC-styring for varme, lys og ventilation samt gasfyr med decentralt styring for optimalt energiforbrug. Derudover har vi anlagt nyt parkerings- og indgangsareal plus flisebelægning i gårdrum samt kloakeringsarbejde. 1000 mursten fra den gamle bygning er muret ind som del af et vægstykke i den nye kirke, som et minde om fortiden i bygningen der af bygherre har fået tilnavnet ”Fremtidens Kirke”.   Læs mere om projektet 1000 gamle kirkemursten gik igen i nybyggeri 31-01-2017 – dagensbyggeri.dk Vores egen pressemeddelelse: Usædvanligt Kirkebyggeri i Herlev

Ryetbo Plejecenter, Værløse

En eksisterende bygning på Ryetbo Plejecenter udvides med 12 nye boliger i tre etager, hvor en tidligere boligblok er nedrevet. Samtidig udbygges med en ny bygning, der kommer til at rumme 21 boliger og et fællesområde med caféfunktion. Det eksisterende fællesområde i førstnævnte bygning vil fungere som supplerende fællesareal. Afdelingernes servicerum og personalefaciliteter er indrettet på hver etage i forbindelse med etablering af prøveboliger. Dog etableres der omklædningsfaciliteter til 30 medarbejdere i kælderen under den nye bygning, hvor også teknikrum for fjernvarme og depoter er placeret. Teknikrum for ventilation er placeres i tagrummet over den nye og den ovennævnte eksisterende bygning. De nye boliger har samme størrelse som de eksisterende boliger, men indretning og udstyr er opgraderet i tæt samarbejde med plejehjemmets personale og sikkerhedsrepræsentant, for at sikre funktionaliteten. Boligerne er således tilpasset de særlige krav der gælder for plejeinstitutioner og beboere med handicap – herunder kørestolsbrugere og beboere med behov for lift. I en trejde bygning moderniseres de to nederste etager, hvor der i dag er 44 boliger med meget små baderum, og et mindre centralt fællesareal, som primært anvendes til spisning. I forbindelse med ombygningen sammenlægges boligerne to og to, så der fremover bliver 11 boliger pr. etage med et udvidet fællesareal. Samlet set udvides plejecenteret med 14 boliger.

Sydstjernen, Vallensbæk Strand

Dagplejerne i Vallensbæk Kommune har fået 124 m² mere plads at boltre sig på. Legestuen Sydstjernen er blevet udvidet med en tilbygning til gæstedagplejen. Her passer et fast personale børn fra dagplejere, der har ferie eller har andet fravær. Tilbygningen er opført i henhold til BR10-kravene og består af ét plan, som indeholder grupperum, hvilerum, puslerum, handicaptoilet, køkken, teknikrum og ventilationsrum. Der er installeret gulvvarme med lav fremløbstemperatur i garderobeområdet, hvilket bidrager til et lavere energiforbrug. På tilbygningen har vi etableret et udhæng og vi har samtidigt forlænget et udhæng på den eksisterende bygning. Entreprisen omfattede desuden tilslutning af ny kloak, ny belægning rundt om hele huset samt nedrivning af legeplads. Selve byggearbejdet tog 3 måneder.

Bakkegården, Roskilde

Udskiftning af 168 hoveddøre, 28 facadedøre og tilhørende arbejder med opgradering af 28 trappeopgange blev det til i Bakkegårdens fem boligblokke. Opgaven krævede en del logistisk planlægning, fordi det viste sig, at alle hoveddøre havde forskellige mål. Da lejlighederne var beboet, mens arbejderne stod på, var der også en stor opgave i at kommunikere med beboerne. De blev alle varslet både 6 måneder, 14 dage og tre dage før, det blev deres tur. Udskiftning af hoveddørens indfatning skulle foretages, så beboernes vægbeklædning i entréen ikke blev beskadiget, og reparation af terrazzogulve i opgangene skulle ske, så beboerne kunne færdes på gangene. Med de nye hoveddøre oplever beboerne en øget komfort, idet dørene er bedre isoleret, så de mindsker træk og støj fra opgangen. Samtidig gør sparkplader af jern og nye greb dem mere indbrudssikre. Også trappeopgangene er blevet malet og fremtræder nu så gode som nye.