Blog Archives

Nygårdsvej 32, Østerbro

På Nygårdsvej 32 står vi for nedrivning af eksisterende butikslejemål og nybyggeri. Den nye bebyggelse vil indeholde nye butikslejemål samt tilknyttede lejligheder. Det nye butikslejemål opføres i stueplan. På 1. sal etableres der 31 familieboliger. Boligstrukturen opføres som en 11 m. dyb karrébebyggelse, med adgangstrapper og elevatorer fra gadeniveau. På bygningens tag opføres terrasser med udsigt til gaden. Disse skal fungere som friarealer for lejlighedernes beboere. Herudover skal vi, i terrænniveau, etablere et fælles udendørsområde til boligerne, som anlægges foran det eksisterende erhvervslejemål. Til hvert lejemål tilknyttes et kælderrum, som opføres under det nye butikslejemål. Ligeledes etableres parkering til de enkelte boliger. Illustration: Aberdeen Asset Mannagement Denmark AS

Fuglebjerg

Entreprisen omfatter nyopførelse af 20 familieboliger i et lavt og miljøvenligt byggeri, bestående af fire 4-rums boliger og 16 3-rums boliger. Boligerne opføres som handicapvenlige rækkehuse med niveaufri adgang, brede døre, carport og skur. Murerarbejder omfatter lette bagvægs- og indervægselementer, ydervægge af tegl, sålbænke, gulvbelægning med klinker og vægbeklædning med fliser. I tømrer- og snedkerarbejder står vi for tagkonstruktion, vinduer og døre, lofter, indvendigt træværk, inventar, postkasser, tagbeklædning af tagsten samt tagrender og nedløbsrør. Malerarbejder inkluderer indvendige vægge, lofter og indvendigt træværk og anlægsgartnerarbejder inkluderer grubning, levering og udlægning af muldjord, jordbehandling, græssåning, beplantning og flisebelægninger.

Bobjergcentret II, Asnæs

For Bobjergcentret har vi opført en ny fløj i forlængelse af eksisterende plejecenter. Den nye fløj indeholder 12 demensboliger, hvilke er karakteriseret ved at have tilstrækkeligt manøvreareal. Efter bygherres ønske har vi opført et nøglefærdigt byggeri, hvor de tekniske anlæg er en del af det samlede koncept og dermed integreret fra start. De tekniske anlæg inkluderer bl.a. ABA (automatisk brandalarmeringsanlæg) og ADK (automatisk adgangskontrol). Entreprisen omfatter desuden et serviceareal med personaletoilet, depot og skyllerum. Etablering af udenomsarealer inkluderer niveaufri terrasser/haver til boligerne og fælles terrasser/ophold. Plejecentret var i drift under hele byggeperioden, hvilket naturligvis medførte, at alle arbejder blev udført under størst mulig hensyntagen. Bebyggelsen opfylder kravene til BR15. Vi har bygget på Bobjergcentret tidligere I 2012-2013 opførte vi 36 nye ældreboliger og ombyggede 20 eksisterende lejligheder til 10 moderne ældreboliger på Bobjergcentret. Læs mere om dette projekt Andre artikler om Bobjergcentret II Rejsegilde for 12 nye ældreboliger med fælleskøkken ved Bobjergcentret 20-11-2017 – odsherred.dk

Flintholm II

Daurehøj Erhvervsbyg A/S fungerer som totalentreprenør på det påbegyndte byggeri af et nyt kollegium på 3.555 m², med 96 ungdomsboliger, samt flotte og nutidige fællesfaciliteter og kælder. Byggeriet skal inkorporeres arkitektonisk og brugsværdimæssigt med det eksisterende Flintholm I. Bygningen inddeles i 66 1-værelses- og 26 2-værelses lejligheder og opføres i henhold til BR15 kriterier. Der etableres køkkener med inventar, gulve udføres i egeparket og toilet/baderum forsynes med stålkar eller betongulv samt fliser og gulvvarme. Gennem hele byggeriet er der brugt stærke materialer, som kan klare den slitage der vil være på fællesarealer der bruges af mange mennesker. Igennem kollegiet indrettes der flere fællesrum, bl.a. storkøkken, samt sportscafe/bar med dinerbåse, for at styrke fællesskabet mellem de studerende. Den store tagterrasse indrettes med væksthus og fællesrum med køkken. Taget forsynes med 2 lag tagpap, hvor der udlægges ”grønne tag” (Veg Tech mos-sedum). Derudover etableres flotte udearealer, på den rummelige tagterrasse med altangange, som udføres som selvbærende højstyrkebeton og terrænet omkring ejendommen anlægges med fælles forhaver, grønne permeable belægninger, stiforbindelser, boldbaner, cykelparkering mm. Der etableres desuden en lavenergi vareelevator.

Bryggerhuset, Nørrebro

Daurehøj Erhvervsbyg A/S er valgt til at styre totalentreprisen ved opførelsen af 81 nye ungdomsboliger. Bebyggelsens syv etager rummer 48 et-rumsboliger, 27 to-rumsboliger og seks handicapvenlige etrumsboliger, alle med eget køkken og bad. Boligerne er minimalboliger på 20 – 36 m² netto. Til gengæld er de placeret på en måde, så der i stedet for lange gange bliver en masse spændende nicher, der indbyder til at fungere som opholds- og fællesrum. Hertil kommer en række studierum og fællesfaciliteter, to store tagterrasser samt et vaskeri. Ungdomsboligerne har fået navnet Bryggerhuset, som henviser til en gammel brygger, der tidligere har ejet grunden. Senest har grunden på hjørnet af Dagmarsgade og Gormsgade rummet et plejehjem. Den nye bygning bliver opført i mursten og passer derfor fint ind i gadens øvrige bebyggelse. Den er karakteristisk ved sine store vinduespartier med franske altaner, der leder lyset ind i boligerne. Stuetagen nærmest svæver på et fundament af glas. Her er der indrettet fællesarealer, hvor de unge kan være i tæt kontakt med udelivet, som udspiller sig langs den arkadelignende overdækning. I stueetagen er der også reserveret plads til en overdækket cykelparkering. Læs mere om Bryggerhuset Fsb og Daurehøj bygger boliger på Nørrebro 06-09-2016 – building-supply.dk Boligselskabet fsb holdt 10. august rejsegilde på 81 nye almene ungdomsboliger i Bryggerhuset 11-08-2017 – dagensbyggeri.dk

Himmelev Behandlingshjem

I tilknytning til det eksisterende bygningskompleks på Himmelev, har vi opført en fritliggende bygning indeholdende fællesopholdsrum samt 4 skærmede tilgængelighedsboliger indeholdende værelse, entré og toilet/bad. Entreprisen omfattede etablering af nybygning på 180 m², anlægning af 9 nye parkeringspladser og reetablering af udearealer. Hertil kommer fast udstyr i boligerne såsom toilet- og badinventar, indbyggede belysningsarmaturer, brandsikringsanlæg, radiatorer og ventilation. Til personalet er der nyt toilet med bad samt kontor/hvilerum til sovende nattevagter. Derudover har vi etableret køkken, fællesrum til fællesspisning/ophold og en teknikniche. Beboerne på Himmelev Behandlingshjem er børn og unge med særlige behov og, så vidt det nu er muligt på en sikret institution, er boligerne indrettet med et hjemligt præg. Al arbejde er udført under stor hensyntagen til beboerne og i tæt koordination med personalet, samt en solid afspærring af byggepladsen. Sikkerheden kommer altid i første række, og alle vores underentreprenører var ligeledes informeret om, at udvise ekstra hensyn når de var på området.

Tip Trailer, Taastrup

TIP Trailer Rentals afdeling i Taastrup udbygges med større lagerareal samt indvendig ombygning med ny kontorfløj, nyt køkken inklusive hvidevarer og udvendig udvidelse af p-plads. Byggesagen omfatter 555 m2 nybyg, herunder ny administrationsfløj i to etager samt udskiftning af facade på den eksisterende bygning i samme stil som på nybyg. I stueetagen opføres de nye kontorlokaler centreret omkring printerrum, stillerum, tekøkken og toiletfaciliteter. På 1. etage bliver køkken og kantine etableret, hvorfra der er udgang til ny tagterrasse, som opføres på taget af det nye lagerdepot. Facaden bliver opbygget strukturelt i træ beklædt med hvid fibercement, der både fungerer som solafskærmning og som kontrast til facadepladerne i cortenstål, der males i en grålig nuance. Udenfor vil parkeringsarealet blive udvidet og få ny belægning i SF-sten. Læs mere om projektet på Licitationen.dk

Tornvedskolen, afd. Jyderup

Tornvedskolen i Jyderup har fået en gennemgribende renovering og energioptimering. Arbejdet har omfattet både de oprindelige skolebygninger fra 1910 og 1950 og de senere tilføjede fløjbygninger. I rammerne af den eksisterende skole er der således etableret en næsten ny skole, der lever op til nutidens krav til blandt andet klasselokaler, kontorlokaler, lærerværelse, gangarealer, køkkener, toiletter og teknikrum. Indgangsparti og trappeopgang er renoveret, der er udskiftet døre og vinduer og lavet nye lofter og nyt ventilationsanlæg overalt. De ombyggede klasselokaler har fået et nutidigt udtryk med nye gulvbelægninger og farver på væggene. I tråd med tidens trend om mere gennemsigtighed har kontorerne fået nye glaspartier, og som led i energioptimeringen er der i biblioteket etableret ovenlys, der optimerer dagslyset. To af fløjene har fået efterisoleret loftet og fået nyt tegltag med solceller. Se også referencen Jyderup Børnehus.

Tølløse Skole

På Tølløse Skole har vi stået for opførelsen af en tilbygning på 550 m² til nye faglokaler. Tilbygningen er udført med en isoleringsklasse svarende til min. 0-energitilbygning. Der er monteret solfangere på den sydvendte facade. Bygningen opvarmes af to varmepumper, som leverer varmen gennem et gulvvarmeanlæg. Byggeriet er opført som en let bagmurskonstruktion i træ, isolering og beklædning med krydsfinér og gipsplader, mens formuren er opmuret, så facaden fremstår med gule teglsten som den øvrige skolebebyggelse. Tagkonstruktionen er udført i en let trækonstruktion med krydsfinér, isolering og træbeton som loftbeklædning. Tilbygningens tagdækning består af to lag pap, hvor overpappen er udført som listedækning, mens gulvet har fået en gummibelægning. Til opgaven hørte desuden en del energi- og facaderenovering på de eksisterende skolebygninger, bl.a. med udskiftning af vinduer.

Tuse Skole faglokaler

På Tuse Skole har vi opført en tilbygning med faglokaler til fysik og kemi samt musik, i alt syv klasselokaler og grupperum. Bygningen er opført som en oval konstruktion med buet tag med listedeling og med termowood på facaderne. På taget er monteret solceller, som via en computer inddrages i fysikundervisningen. Musiklokalet er udstyret med moderne mixerrum og et stort, fleksibelt undervisningslokale med lydisolerede lofter og vægge. Facaderne er en kombination af teglstensmure og lette facader med diagonalt zink. De indvendige lofter består dels af træbeton dels af hvide akustiklofter. Gulvene er beklædt med linoleum, og både klasseværelser og grupperum har store glaspartier. Vi har også stået for etableringen af udendørsarealerne med cykelparkering og eget gårdmiljø til udskolingen.