243 boliger ombygges til 198 tidssvarende boliger

Renovering af 14 almene boligblokke i Korsør. Lejlighederne sammenlægges både horisontalt og vertikalt, en enkelt blok rives ned, og to andre får nedrevet et par etager og bliver til tæt lav bebyggelse med boliger i stueetagen og ny tagkonstruktion. Der etableres niveaufri adgang og elevatorer i otte opgange (hvor tilstødende boliger ombygges) for at øge tilgængeligheden.

En stor del af renoveringen er miljøsanering, idet der en del steder er konstateret bly i malingen, PCB i fugerne og asbest i rørføringen, dette bliver erstattet af nye, miljørigtige løsninger.

Byggesagen omfatter efterisolering af facader og gavle inkl. etablering af ny skalmur/facade, udskiftning af tagbeklædning, efterisolering af tagrum, udskiftning af vinduer, udskiftning af døre og altandøre/-partier, etablering af nye altaner på eksisterende bygninger og glaslukning af disse samt etablering af ventilationsanlæg.

Fælleshuset udbygges og ombygges, og der etableres et stort rekreativt haveanlæg, som alle beboere kan benytte, samt en større parkeringsplads.

Se også nyheden Korsørs grimme ælling bliver en smuk svane.